Nyborg Kommune

Du er her: Home Rammer Rammebestemmelser for enkeltområder Vedtaget 1.C.8

1.C.8

Bestemmelser

Plannummer 1.C.8 
Plannavn Nyborg, Svanedammen 
Anvendelse generelt Centerområde 
Anvendelse specifik Bycenter 
Anvendelse konkret Større butiksareal (samlet over 1000 m²) 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus By- og landzone 
Plandistrikt Nyborg 
Max. antal etager 3 etager 
Max. bygningshøjde 12 m 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Anvendelse Der kan indrettes erhvervsarealer til de brancher der indgår i udpegning af bymidter. Alle stueetager fastlægges til butikker. Bruttobutiksarealet for den enkelte butik må være max 3.500 m2 for dagligvarebutikker og max 2.000 m2 for udvalgsvarebutikker 
Områdets anvendelse Området kan anvendes til detailhandel i stueetager, offentlig og privat service, liberale- og administrative erhverv i øvre etager. Anvendelse til detailhandel kan kun ske i overensstemmelse med en taktvis udvidelse af den statistiske bymidteafgrænsning 
Bebyggelsens omfang Området skal udbyggges efter en samlet plan der angiver de bebyggelsesmæssige principper for en urban bebyggelse og infrastruktur der styrker sammenhængen til den historiske bykerne. 
Lokalplaner Området er delvist omfattet af byplanvedtægt nr. 16 
Særlige bestemmelser Der kan i området opføres et etageareal på max 11.500 m2 
Generelle rammer Her gælder også de generelle rammer 

Status

Vedtaget