Nyborg Kommune

Du er her: Home Rammer Rammebestemmelser for enkeltområder Vedtaget 1.E.13

1.E.13

Bestemmelser

Plannummer 1.E.13 
Plannavn Nyborg, Erhvervsområde Hjulby 
Anvendelse generelt Erhvervsområde 
Anvendelse specifik Industri 
Anvendelse konkret Tungere industri 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt Nyborg 
Bebyggelsesprocent 100% 
Bebyggelsesprocent af rammeområde under ét 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Anvendelse Der kan i området placeres industri-, værksteds-, udstillings-, lager-, transportvirksomhed samt privat service og et hotel. Virksomhederne bør have udpræget transportbehov. 
Bebyggelsens omfang I delområde 1 må der bygges i max 12 m højde. Delområde 2 bygningshøjde max 17 m. Delområde 3 max 8 m dog ved hotelbyggeri 25 m. Delområde 4 max 12 m og delområde 5 8 m. Jvf. kortbilag. 
Opholdsarealer Udendørs opholdsarealer skal støjdæmpes. 
Miljø Af hensyn til evt. hotelbyggeri må området ikke anvendes til virksomheder der medfører gener i form af støj, luftforurening og lugt eller hvor der stilles særlige afstandskrav. Der må ikke udøves virksomhed der udgør en riciko for grundvandet. 
Trafik Området skal vejbetjenes fra Hjulbyvej. 
Lokalplaner Området er omfattet af lokalplan nr. 75 
Særlige bestemmelser Grundstørrelse min 3500 m2. Grundarealet må max bebygges med 50% i 1 og 2 etager og 30% for byggeri i 3 etager eller derover. 
Generelle rammer Her gælder også de generelle rammer 

Status

Vedtaget