Nyborg Kommune

Du er her: Home Rammer Rammebestemmelser for enkeltområder Vedtaget 1.O.19

1.O.19

Bestemmelser

Plannummer 1.O.19 
Plannavn Nyborg, Borgeskovområdet 
Anvendelse generelt Område til offentlige formål 
Anvendelse specifik Uddannelsesinstitutioner 
Anvendelse konkret Skole 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus By- og landzone 
Plandistrikt Nyborg 
Bebyggelsesprocent 45% 
Bebyggelsesprocent af rammeområde under ét 
Max. antal etager 2 etager 
Max. bygningshøjde 12 m 
Anvendelse Landbrugsejendommen Borgesskov med gårdsplads skal så vidt muligt bevares i sin nuværende udformning. Der kan i området opføres bebyggelse til institutioner, forskning, administration eller lign. under hensyntagen til den eksisterende landbrugsejendom. 
Bebyggelsens omfang Bevaringsværdige bygninger skal bevares og evt. nybyggeri skal opføres under hensyntagen til den stedlige byggeskik, materialer og farver. 
Lokalplaner Området er delvist omfattet af byplanvedtægt nr. 10 og lokalplan 6 
Generelle rammer Her gælder også de generelle rammer 

Status

Vedtaget