Nyborg Kommune

Du er her: Home Rammer Rammebestemmelser for enkeltområder Vedtaget 1.R.21

1.R.21

Bestemmelser

Plannummer 1.R.21 
Plannavn Nyborg, kursuscenter v. Gl. Vindingevej 
Anvendelse generelt Rekreativt område 
Anvendelse specifik Rekreativt område 
Anvendelse konkret Kursus og konferencecenter 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt Nyborg 
Bebyggelsesprocent 20% 
Bebyggelsesprocent af rammeområde under ét 
Max. antal etager 2 etager 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Anvendelse Kursus eller hotelvirksomhed. 
Bebyggelsens omfang Evt. yderligere bebyggelse skal placeres i nær tilknytning til den eksisterende og tilpasses denne med hensyn til byggeskik , materialer og farver. 
Miljø Områdets landskabelige værdier skal sikres, herunder navnlig forholdet til de fredede arealer ved Holckenhavn Fjord. 
Trafik Banestien skal opretholdes og have uhindret forbindelse til det øvrige stisystem. 
Lokalplaner Området er omffattet af lokalplan nr. 15 og 15.1 
Særlige bestemmelser Området må ikke udstykkes yderligere. 
Generelle rammer Her gælder også de generelle rammer 

Status

Vedtaget