Nyborg Kommune

Du er her: Home Rammer Rammebestemmelser for enkeltområder Vedtaget 2.B.9

2.B.9

Bestemmelser

Plannummer 2.B.9 
Plannavn Ullerslev, Nyt boligområde øst for Kertemindevej 
Anvendelse generelt Boligområde 
Anvendelse specifik Boligområde - Åben lav 
Anvendelse konkret Åben lav bolig 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Landzone 
Plandistrikt Ullerslev 
Bebyggelsesprocent 30% 
Bebyggelsesprocent af rammeområde under ét 
Max. antal etager 2 etager 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Bebyggelsens omfang Bebyggelsesprocent åben-lav max 30 og 40 tæt-lav under et for storparceller. Bebyggelsen skal orienteres i forhold til udsigt, lys- og skygge samt trafikstøj. Arkitektonisk kvalitet sikres. Sikring af funktioner til styrkelse af socialt fællesskab. 
Opholdsarealer Der skal udlægges grønne områder, stier og aktivitetspladser. 
Miljø Af hensyn til beskyttelse af grundvandet skal der stilles særlige krav til placering og anvendelse af bebyggelse samt valg af materialer og forbud mod brug af gift i området. 
Trafik Der skal etableres rekreativt stisystem i området, som tilsluttes trafiksti langs Kertemindevej 
Særlige bestemmelser Arealer indenfor §3 områder og beskyttelseszoner skal friholdes for bebyggelse og integreres i helhedsplanen for boligbebyggelserne som en del af områdets fælles friareal. 
Generelle rammer Her gælder også de generelle rammer 

Status

Vedtaget