Nyborg Kommune

Du er her: Home Rammer Rammebestemmelser for enkeltområder Vedtaget 2.C.1

2.C.1

Bestemmelser

Plannummer 2.C.1 
Plannavn Ullerslev Centerområde 
Anvendelse generelt Centerområde 
Anvendelse specifik Bycenter 
Anvendelse konkret Større butiksareal (samlet over 1000 m²) 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt Ullerslev 
Bebyggelsesprocent 45% 
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom 
Max. antal etager 2 etager 
Max. bygningshøjde 11 m 
Anvendelse Der kan indrettes erhvervsarealer til de brancher der indgår i udpegning af bymidter. Bruttobutiksarealet må være max 1.500 m2 for dagligvarebutikker og max 1.000 m2 for udvalgsvarebutikker. 
Bebyggelsens omfang Der skal udarbejdes en samlet plan for centerområdet, der sikrer helhed og sammenhæng og forbedring af de byrumsmæssige kvaliteter. 
Lokalplaner Området er omfattet af lokalplan nr. 41. Området er delvist omfattet af byplanvedtægt 3A. 
Generelle rammer Her gælder også de generelle rammer 

Status

Vedtaget