Nyborg Kommune

Du er her: Home Rammer Rammebestemmelser for enkeltområder Vedtaget 30.S.12

30.S.12

Bestemmelser

Plannummer 30.S.12 
Plannavn Ørbæk, sommerhuseomr. Maemosevej 
Anvendelse generelt Sommerhusområde 
Anvendelse specifik Sommerhusområde 
Anvendelse konkret Sommerhuse 
Fremtidig zonestatus Sommerhusområde og landzone 
Zonestatus Sommerhusområde og landzone 
Plandistrikt Det åbne land 
Bebyggelsesprocent 10% 
Bebyggelsesprocent af rammeområde under ét 
Max. antal etager 1½ etage 
Max. bygningshøjde 5,6 m 
Bebyggelsens omfang Der kan max. tillades 130 m2 bebygget/overdækket areal 
Opholdsarealer Naturområde udlagt som fælles friareal skal bevares. 
Trafik Stiforbindelser til strandarealer skal bevares. 
Lokalplaner Området er omfattet af lokalplan nr. S 17.01.01 
Særlige bestemmelser Sommerhuse må ikke ligge tættere på vej, sti og skel end 5 m og 2,5 m fra anden bebyggelse. Udhuse og carporte må ikke ligge tættere skel end 2,5 m. 
Generelle rammer Her gælder også de generelle rammer 

Status

Vedtaget