Nyborg Kommune

Du er her: Home Rammer Rammebestemmelser for enkeltområder Vedtaget 3.B.1

3.B.1

Bestemmelser

Plannummer 3.B.1 
Plannavn Ørbæk, Åvænget, Krohaven m.m. 
Anvendelse generelt Boligområde 
Anvendelse specifik Blandet boligområde 
Anvendelse konkret Blanding af boligtyper 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt Ørbæk 
Bebyggelsesprocent 30% 
Bebyggelsesprocent af rammeområde under ét 
Max. antal etager 1½ etage 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Anvendelse Anvendelse fastlægges til boligformål, fortrinsvis åben-lav. 
Bebyggelsens omfang Bebyggelsesprocent 30 for åben-lav og 35 for tæt-lav 
Opholdsarealer De grønne arealer ned mod åen skal friholdes for byggeri og anvendes som byens friareal. 
Trafik Der skal etableres stiforbindelse til ådalen. 
Lokalplaner Området er omfattet af byplanvedtægt nr. 2 og delvist af lokalplan nr.B. 51.08.01, 6.1.1, 6.1.3 og 6.1.4 
Særlige bestemmelser Bygninger opført før 1950 registreres og de bevaringsværdige bygninger udpeges. De udpegede bygninger bevares og evt. nybyggeri, om- og tilbygninger skal udføres under hensyntagen til den stedlige byggeskik, materialer og farver. 
Generelle rammer Her gælder også de generelle rammer 

Status

Vedtaget