Nyborg Kommune

Du er her: Home Rammer Rammebestemmelser for enkeltområder Vedtaget 3.B.4

3.B.4

Bestemmelser

Plannummer 3.B.4 
Plannavn Ørbæk, Mejerivænget, Vibevej, Spurvevej m.m. 
Anvendelse generelt Boligområde 
Anvendelse specifik Boligområde - Åben lav 
Anvendelse konkret Åben lav bolig 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt Ørbæk 
Bebyggelsesprocent 30% 
Bebyggelsesprocent af rammeområde under ét 
Max. antal etager 1½ etage 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Bebyggelsens omfang Bebyggelsesprocent for åben-lav 30, tæt-lav 35%. Bygninger opført før 1950 registreres og de bevaringsværdige bygninger udpeges. De udpegede bygninger bevares og evt. nybyggeri, om- og tilbygninger skal udføres under hensyntagen til den stedlige bygges 
Opholdsarealer Der skal skabes samlede fællesfriarealer som afgrænsning mod det åbne land. 
Miljø Der skal ske landskabelig bearbejdning af overgangen til det åbne land i form af beplantning af naturligt hjemmehørende plantearter. 
Lokalplaner Området er delvist omfattet af byplanvedtægt nr. 2, lokalplan nr, B.51.18.01, B.51.22.01, B.51.20 og B.51.21, B.51.22 samt B.51.22.02. 
Generelle rammer Her gælder også de generelle rammer 

Status

Vedtaget