Nyborg Kommune

Du er her: Home Rammer Rammebestemmelser for enkeltområder Vedtaget 3.C.1

3.C.1

Bestemmelser

Plannummer 3.C.1 
Plannavn Hovedgaden, Ørbæk 
Anvendelse generelt Centerområde 
Anvendelse specifik Bycenter 
Anvendelse konkret Butiksgade blandet med bolig 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt Ørbæk 
Bebyggelsesprocent 50% 
Bebyggelsesprocent af rammeområde under ét 
Max. antal etager 2 etager 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Anvendelse Der kan indrettes erhvervsarealer til de brancher der indgår i udpegning af bymidter. Bruttobutiksarealet må være max 1.500 m2 for dagligvarebutikker og max 1.000 m2 for udvalgsvarebutikker. 
Bebyggelsens omfang Der skal udarbejdes en samlet plan for centerområdet, der sikrer helhed og sammenhæng og forbedring af de byrumsmæssige kvaliteter samt bevaringsværdier. 
Opholdsarealer Lille friareal for enden af Hulvejen bør forskønnes og bevares og der skal skabes forbindelse til ådalens naturområde mod nord. 
Lokalplaner Området er omfattet af byplanvedtægt nr. 2 og delvist af lokalplan nr. 217 
Særlige bestemmelser Der kan kun indrettes boliger over stueplanniveau. 
Generelle rammer Her gælder også de generelle rammer 

Status

Vedtaget