Nyborg Kommune

Du er her: Home Rammer Rammebestemmelser for enkeltområder Vedtaget 3.E.6

3.E.6

Bestemmelser

Plannummer 3.E.6 
Plannavn Ørbæk, Erhvervsområde Industrivej 
Anvendelse generelt Erhvervsområde 
Anvendelse specifik Erhvervsområde 
Anvendelse konkret Tungere industri 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt Ørbæk 
Bebyggelsesprocent 40% 
Bebyggelsesprocent af rammeområde under ét 
Max. antal etager 2 etager 
Max. bygningshøjde 12 m 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål, tungere industri, tekniske anlæg, herunder biogasanlæg, miljøklasse 3-6. 
Bebyggelsens omfang Bygningshøjden fastsættes til 12 m eller max 16 m, hvis det er produktionsmæssigt begrundet. Siloer, tanke, skorstne m.m. kan opføres i op til 25 m over terræn. 
Opholdsarealer Omkring biogasanlægget er udlagt et konsekvensområde i en afstand af 200 m fra biogasanlæggets bygninger og lagertank. Indenfor dette område må der ikke inddrages nye arealer til 
Miljø Konsekvensområdet vil kunne reduceres, hvis det kan sandsynliggøres, at området bør have en mindre udstrækning. Der skal sikres grøn struktur omkring regnvandsbassin og afskærmende/slørende beplantninger omkring større anlæg. 
Lokalplaner Området er omfattet af lokalplan 239 
Særlige bestemmelser Grundstørrelse min. 2500 m2 
Generelle rammer Her gælder også de generelle rammer 

Status

Vedtaget