Nyborg Kommune

Du er her: Home Rammer Rammebestemmelser for enkeltområder Vedtaget 4.BL.1

4.BL.1

Bestemmelser

Plannummer 4.BL.1 
Plannavn Aunslev 
Anvendelse generelt Blandet bolig og erhverv 
Anvendelse specifik Landsbyområde 
Anvendelse konkret Landsbybebyggelse 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus By- og landzone 
Plandistrikt Aunslev-Hjulby 
Bebyggelsesprocent 30% 
Bebyggelsesprocent af rammeområde under ét 
Max. antal etager 1½ etage 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Anvendelse Området kan anvendes til boligformål og erhverv, der naturligt finder plads i landsbyen. Nedlagte landbrugsbygninger må omdannes til boliger eller andre erhverv, så som Bed & Breakfast og liberalt erhverv m.m. 
Områdets anvendelse Der skal udarbejdes en samlet Udviklingsplan for landsbyerne, herunder for Aunslev/Hjulby. 
Bebyggelsens omfang Bevaringsværdige bygninger skal bevares og evt. nybyggeri skal opføres under hensyntagen til den stedlige byggeskik, materialer og farver. 
Opholdsarealer Gadekæret skal søges forskønnet og skal holdes i god miljømæssig stand. 
Lokalplaner Området er delvist omfattet af lokalplan nr. 29 og 210. 
Særlige bestemmelser Det særlige landsbymiljø skal opretholdes, udvikles og styrkes omkring evt. forsamlingshuse, beplantning, gadekær, bystævner, stiforbindelser, stendiger og stensætninger m.v. 
Generelle rammer Her gælder også de generelle rammer 

Status

Vedtaget