Nyborg Kommune

Du er her: Home Rammer Rammebestemmelser for enkeltområder Vedtaget 8.BL.1

8.BL.1

Bestemmelser

Plannummer 8.BL.1 
Plannavn Vindinge-Rosilde landsby 
Anvendelse generelt Blandet bolig og erhverv 
Anvendelse specifik Landsbyområde 
Anvendelse konkret Landsbybebyggelse 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Landzone 
Plandistrikt Vindinge-Rosilde 
Bebyggelsesprocent 30% 
Bebyggelsesprocent af rammeområde under ét 
Max. antal etager 1½ etage 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Anvendelse Området kan anvendes til boligformål og erhverv, der naturligt finder plads i landsbyen. Nedlagte landbrugsbygninger må omdannes til boliger eller andre erhverv, så som Bed & Breakfast og liberalt erhverv m.m. 
Områdets anvendelse Der skal udarbejdes en samlet Udviklingsplan for landsbyerne, herunder for Vindinge/Rosilde. 
Bebyggelsens omfang Bevaringsværdige bygninger skal bevares og evt. nybyggeri skal opføres under hensyntagen til den stedlige byggeskik, materialer og farver. 
Miljø Der skal ske landskabelige forbedringer i landsbyens overgang til det åbne land i form af beplantning af naturligt hjemmehørende plantearter. 
Trafik Områdets stiforbindelser skal opretholdes. 
Lokalplaner Området er delvist omfattet af lokalplan nr. 39, 77, 128 og 208 
Særlige bestemmelser Det særlige landsbymiljø skal opretholdes, udvikles og styrkes omkring evt. forsamlingshuse, beplantning, gadekær, bystævner, stiforbindelser, stendiger og stensætninger m.v. 
Generelle rammer Her gælder også de generelle rammer 

Status

Vedtaget