Nyborg Kommune

Du er her: Home Service Børn og unge

Børn og unge


Servicetilbud over for børn og unge udgør en vigtig del af Nyborg Kommunes  tilbud til borgerne. I Kommuneplan 2013 understreges det, at servicetilbuddene over for børn og unge skal ses i sammenhæng med kommunens samlede udvikling, herunder byudviklingen og det opstillede bymønster.

Mål

Nyborg Kommune skaber gode opvækstbetingelser for børn og unge.
 
Børn og unge oplever at være betydningsfulde og de indgår i meningsfulde relationer.

Børn og unge lever et aktivt og sundt liv og har en høj livskvalitet.

Retningslinjer

  1. Gode og velbeliggende daginstitutioner skal være et væsentligt aktiv i Nyborg Kommunes bosætnings- og udviklingsstrategi.
  2. Der skal være sammenhæng mellem boligudbygningen og udbuddet af dagtilbud, så der kan tilbydes en børnepasning, der er tilpasset efterspørgslen.
  3. Alle tiltag for børn- og unge skal ske i overensstemmelse med Børn- og ungepolitikken "Gode Kår".
  4. Nyborg Kommune har pasningsgaranti for alle børn fra de er 26 uger og indtil skolestart. Pasningsgarantien er en sikkerhed for at barnet tilbydes plads i et dagtilbud. Det er ikke en garanti for en plads i en bestemt institution. Nyborg Kommune udgør et samlet distrikt med hensyn til optagelse i dagtilbud.
  5. Sundhed, livsmod og glæde er vigtige ressourcer i barnets og den unges evne til at mestre livet.

 


Redegørelse

Gode og velbeliggende daginstitutioner, der tilbyder børnepasning af høj kvalitet er vigtige for gennemførelsen af kommunens bosætnings- og udviklingsstrategi.

Kommunen har 14 daginstitutioner. Heraf er 9 aldersintegrerede med vuggestueafdelinger, så der også kan modtages børn i alderen 0-2 år. Den kommunale dagpleje omfatter 125 dagplejere, der passer ca. 460 børn.  Der er etableret heldagslegestue i både Nyborg og Ullerslev samt et Gæstehus i Nyborg.

Nyborg Kommune kan tilbyde børn og unge en sundhedsfremmende og forebyggende indsats gennem sundhedsplejen og tandplejen. Der kan tilbydes pædagogisk, psykologisk rådgivning og vejledning, herunder målrettede tilbud til  børn og unge med særlige behov.

Byrådet har vedtaget en Sammenhængende Børne- og ungepolitik, Gode Kår, der har til formål at sikre helhed og sammenhæng mellem de generelle tilbud til børn og den målrettede indsats over for børn med særlige behov for støtte. Den Sammenhængende Børne- og ungepolitik skal endvidere sikre:

  • Børn og unge skal være en del af et fællesskab
  • Flere børn og unge skal være aktive i foreningslivet
  • Bredere samarbejde på tværs
  • Flere skal gennemføre en ungdomsuddannelse
  • Bedre kriminalpræventiv forebyggelse

Den Sammenhængende børn og unge-politik kan ses via linket i boksen til højre.
Antallet af børn der har behov for et pasningstilbud i alderen 0-5 år er i 2013 på 1.957. Dette antal forventes i befolkningsprognosen at  falde frem til 2014, hvor der vil være 1.888 børn i denne aldersgruppen. Tallet forventes også efter 2014 at falde jævnt i resten af planperioden til Der er derfor ikke behov for yderligere institutionsbyggeri i planperioden.

Børnehave på udflugt

  

Status

Historisk – Kommuneplan 2013 er erstattet af Kommuneplan 2017, der blev vedtaget endeligt 19. december 2017

 

Eksterne links

Børn og ungepolitikken "Gode Kår"

Dagtilbudspolitik

Sundhedspolitikken "Sund i Nyborg"